Mesto za Vas

Kontaktirajte nas

Mesto za Vas

Kontaktirajte nas

Analgesis - centar za bol i fizikalnu terapiju fizikalna terapija

Žička

Vračar

Centar za bol i fizikalnu terapiju u Beogradu je prva privatna ustanova za tretman bola koja u svom timu ima specijalistu za bol. Ideja o osnivanju Centra je proistekla iz dugogodišnje prakse sa pacijentima sa akutnim i hroničnim bolom kojima su potrebni meseci kako bi se dijagnostikovali i nakon toga sproveli adekvatnu terapiju. Naše iskustvo i iskustva drugih kolega iz inostranstva nam ukazuje da su vreme i intenzitet bola najbitniji faktori u tranziciji akutnog u hronični bol. Naš cilj je da procenat hroničnog bola smanjimo.

Koliko je važno da se procenat pacijenata sa hroničnim bolom smanji nam govori Deklaracija o bolu koju je donelo Evropsko udruženje za istraživanje i tretmana bola (EFIC) 2001. godine i koja glasi: da se akutni bol može smatrati simptomom akutne bolesti ili povrede, dok je hronični bol specifični zdravstveni problem, bolest sama za sebe. Prošlo je više od 10 godina od ove Deklaracije da bi Medicinski fakultet u Beogradu upisao prvu generaciju polaznika subspecijalizacije iz oblasti Medicine bola. Na taj način je omogućeno da osim periodičnih kurseva iz ove oblasti dobijemo subspecijalizaciju i steknemo zvanje specijaliste Medicine bola. Ovo je jako važno kako za pacijente tako i za lekare jer sve studije govore da je tretman bola neadekvatan i da pacijenti u nemogućnosti da nađu rešenje za svoj problem lutaju od jedne do druge ustanove. Ovo je bio jedan od razloga osnivanja Centra za bol i fizikalnu terapiju u Beogradu.

U Centru za bol i fizikalnu terapiju pacijenti mogu da:

obave pregleda gde korišćenjem relevantnih upitnika možemo proceniti: intenzitet bola, vrstu bola (akutni ili hronični) i prisustvo/odsustvo neuropatske komponente bola,
obave dopunsku dijagnostiku ukoliko je potrebna: elektromioneurografiju (EMNG) i ultrazvučni pregled mekotkivnih struktura zglobova,
sprovedu fizikalnu terapiju, i
dobiju psihološku podršku.
Na taj način smo značajno skratili vreme od dijagnostike do terapije i omogućili pacijentima da na jednom mestu dobiju sve: pregled, dijagnostiku i terapiju.

Plan i sprovođenje terapije u Centru za bol je individualan i zavisi od mnogih faktora kao što su: procena bola, intenzitet bola, funkcionalna procena pacijenta i prisustvo pridruženih bolesti.

U proceni bola, planiranju i sprovođenju terapiju su uključeni svi članovi tima uz moguće svakodnevne korekcije plana terapija u zavisnosti od trenutnog stanja pacijenta. Terapija podrazumeva medikamentoznu terapiju, intraartikularnu infiltraciju lekova, infiltracije drugih mekotkivnih struktura i upotrebu drugih terapijskih modaliteta fizikalne medicine i rehabilitacije.

Najčešće je to kombinacija neke od navedenih terapijskih modaliteta jer iskustvo nam govori da takav pristup daje nabolje rezultate.

U Centru za bol i fizikalnu terapiju se naširoko primenjuju terapijski modaliteti fizikalne medicine i rehabilitacije jer je u mnogim studijama dokazano da imaju analgetski efekat. Tu pre svega mislimo na primenu: transkutane elektronervne stimulaclije (TENS), laseroterapije, niskofrekventnog magnetnog polja, intereferentnih struja, dijadinamičnih struja, galvanizacije, ultrazvuka, itd. Možemo da se pohvalimo da u Centru za bol primenjujemo i H struje – tzv. horizontalna terapija, jedinstvena elektro-terapijska procedura sa širokim indikativnim područjem gde bol zauzima važno mesto.

U Centru za bol sprovodimo i kineziterapiju koja je nezaobilazni deo plana terapije kada govorimo o bolnim stanjima kao što su: lumbalni i cervikalni bol, osteoartritis, diabetična polineuropatija itd. Kineziterapijski plan se pravi individualno u zavisnosti od: vrste i intenziteta bola i funkcionalne procene a sprovodi se pod kontrolom iskusnih terapeuta.

Svi terapijski modaliteti fizikalne medicine i rehabilitacije imaju dve osnovne karakteristike: bezbednost i mali broj kontraindikacija pa se mogu primeniti na većinu pacijenata.

Osnivanjem Centra za bol i fizikalnu terapiju ne samo da smo omogućili sve na jednom mestu već smo napravili jedinstven spoj terapijskih modaliteta.

U Centru za bol i fizikalnu terapiju možemo naći rešenje za Vaš problem.

Mesto za Vaš vrtić

Kontaktirajte nas

Želite da preporučite fizikalnu ordinaciju Analgesis - centar za bol i fizikalnu terapiju i prikažete fotografije, lokaciju, navigaciju, vesti, dešavanja?

Vlasnici ili manadžeri ordinacije, želite da dodate/promenite opis vaše ordinacije? Osnovne informacije objavljujemo besplatno!

Kontaktirajte nas